یـِک لـیوآن بـغــض و یـِـک مـشت قـرص خـوآب آور!

دلـم کـه مـرده است ..

بــگذآر ایـن چ ــشم هـارآ هـم خـوآب ?ـنم!

خـسته ام از بـس ?ه دیدمـش و مـرا نـدید،

ـاز بـس ?ه خوآستـمــش ـو مـرا نـخـوآست،


ـاز بــس کــه.....

بیخیــــــــآل خـسته ام خــسته